Deponi i Stockholm – en slutstation?

Allt som skickas till avfallsanläggningar går inte att återvinna eller förädla. Det finns möjlighet att slutförvara sådana restprodukter på deponi i Stockholm.

I ett industrisamhälle produceras med nödvändighet en del restprodukter som är kontaminerade och betraktas som farligt avfall. Sådana produkter måste förr eller senare slutförvaras på en deponi. Men innan de kan “begravas” och täckas över blir det nödvändigt att behandla och destruera dem. Dock måste destruktionen ske miljövänligt och ge minsta möjliga mängd att slutförvara.

En avfallsanläggning kan ta emot en rad olika restprodukter från företag och privatpersoner. Det kan handla om schaktmassor, lera, betong med armering, slipers och till och med snö. I första hand kommer restprodukterna att behandlas och förädlas för att så mycket som möjligt skall komma till återanvändning.

Deponi i Stockholm och kravspecifikationer

En deponi i Stockholm kan inte ta emot allt. Det som till slut hamnar på en deponi är sådant som återstår efter att matavfall, brännbart material och återvinningsbart avfall sorterats bort. Exempel på deponimaterial är aska efter förbränning och förorenade jordmassor. Miljömyndigheter ställer stora krav på hur en deponi ska fungera. Ett särskilt problem vid deponier är det lakvatten som avgår. Det kan innehålla toxiska ämnen som kan förgifta omgivande mark och grundvatten. Det måste därför samlas upp och behandlas med olika metoder.

En deponianläggning avgör själv vad som är möjligt att ta emot. Innan man kör iväg till avfallsanläggningen för deponi måste man därför göra en förhandsanmälan. Ibland måste en analys av materialet ha gjorts innan deponin kan ta emot avfallet.

Fogfria golv till företaget

Golvet är något som är mycket kraftigt utsatt, generellt sett. Men på många företag kan fogfria golv vara ett måste för att få den funktion man önskar sig.

På många industrier, och tillverkande företag, är golvet mycket hårt ansatt. Det kan vara oljor och kemikalier, värme och vatten som lätt kommer ut på golvet. Då behöver man ett golv som är tåligt och som inte reagerar negativt på det som golvet blir utsatt för.

Av den anledningen är det många som väljer fogfria golv till sina maskinhallar, lager och övriga ytor på företaget. Golv som tål allt som kan hända och som dessutom är lätta att rengöra och underhålla. Men eftersom det också kan förekomma miljöfarliga vätskor och material, så är det viktigt att detta inte smiter ner i marken genom springor i golvet.

Miljövänligt med fogfria golv

När man väljer fogfria golv till företaget, så väljer man ett golv som är som ett skydd för miljön runtomkring. Man håller alla miljöfarliga vätskor och material inom lokalen, och kan styra över vad som kommer ut i avloppssystem samt mark. Det sker genom att man har speciella brunnar och filter, samt att man kan välja vilka medel man sanerar med.

Det man ska tänka på, när man installerar fogfria golv, är att det måste vara en lutning mot brunnar. Och att man även måste ha avrinning med ganska täta avstånd. Allt för att det inte ska bli vatten och andra vätskor liggande på golvet, som kan innebära en halkrisk.

Brandisolering är ett effektivt skydd mot brand

Brand är en vanlig orsak till skador på människor, djur och byggnader. Det finns många olika metoder för skydd mot brand; ett exempel är brandisolering.

Bränder är mycket otäcka och kan snabbt generera en nedbrunnen byggnad med omfattande skador. Förutom brandisolering finns det andra bra metoder för brandskydd. Brandtätning, brandskyddsmålning och olika former av fogning är andra effektiva lösningar. Det är viktigt att göra allt som går för att stoppa en brands framfart.

Om en byggnad tar eld sprids branden snabbt via installationer för ventilation, el och vatten. Brandisolering kan stoppa branden så att den stannar där den är och inte förs vidare. Isolerande material används runt allt som kan framkalla en brand i tak, väggar och golv. Effektiv brandisolering finns för både privatpersoner och företag.

Brandisolering skyddar mot höga temperaturer

En brand kan uppstå av många olika anledningar, där höga temperaturer är ett exempel. Brandisolering förhindrar att gnistor och lågor når brandfarligt material och skyddar också mot höga temperaturer. Om en brand isoleras till rummet där branden uppstod blir skadorna mindre, och kostnaden blir också väsentligt lägre.

Hur går då en brandisolering till? En brandisolering utförs genom att man klär konstruktioner och rörsystem för ventilation, el och vatten med ett brandsäkert material. Här måste man vara noggrann så att man inte missar att isolera viktiga delar av byggnaden. För att du ska få en korrekt utförd brandisolering kan du kontakta ett företag som är specialiserade på brandskydd. Personalen är välutbildade och arbetar med typgodkända produkter.

Mer info kring brandisolering, kan du hitta på denna sida: brandisolering.nu

Balkonginglasning i Stockholm förlänger utesäsongen

Det är härligt med balkong, men i Stockholm är vädret skiftande och avgaserna påtagliga. Med hjälp av balkonginglasning slipper du både kyla och avgaser.

Med hjälp av balkonginglasning i Stockholm kan du få ut mer av både din balkong och de varma månaderna. Under de mörka och kalla vintermånaderna är det många som drömmer och längtar efter ljusa sommarnätter. Det är lätt hänt att romantisera sommaren och endast minnas de bra sakerna. Men om du är helt ärlig, hur många kvällar satt du egentligen på balkongen?

En balkong är härligt att ha, men det svenska klimatet kan vara bökigt. Om det inte är för kallt, så är det blåsigt eller fullt med mygg och getingar. Drömmen om en härlig sommarkväll på balkongen förblir oftast just en dröm.

Balkonginglasning för alla balkonger

På en inglasad balkong slipper du blåst, getingar och kyla. Du kan till och med sätta in en liten värmare, eller öppna ett fönster för att få perfekt temperatur. En inglasad balkong förlänger balkongsäsongen och kan dessutom fungera som både växthus och orangeri för den med gröna fingrar. Många använder sin inglasade balkong som en förlängning av vardagsrummet, vilket gör att boytan blir större.

Om du bor i Stockholm och är sugen på balkonginglasning kan du kontakta en specialiserad firma redan idag. En inglasad balkong är perfekt till både julmiddag och midsommarfirande, så det är aldrig fel tid att begära en offert. Glasen måttanpassas till din balkong, så att du kan njuta av fördelen med balkong mer än två kvällar om året.

Läs mer om balkonginglasning, gå till denna sida: https://www.balkonginglasning.nu/

Solcellspark kan ge klirr i kassan

När elpriserna stiger kan det vara läge att bygga en solcellspark. Då producerar du egen el och kan sälja överskottet för att få mer pengar i plånboken.

När elpriserna höjs drabbas både privatpersoner och företag. Stora industrier och små villor börjar se sig om efter alternativa ellösningar. Ett alternativ är att bygga en solcellspark. Då producerar du el för eget bruk och kan även sälja din överskottsel och få in extra pengar. Om du driver lantbruk eller har en industri har du förmodligen redan takytan för flera solceller.

En medelstor solcellspark kan producera mycket el, vilket verkligen kan göra skillnad på elräkningar och i plånboken. Många tror att solceller innebär att du behöver gå helt off grid, men så är det inte alls. Du kan fortfarande vara ansluten till ditt vanliga elnät och använda elnätsel när solcellerna inte räcker till.

Sälj överskottsel från din solcellspark

Om du är sugen på att bygga en solcellspark bör du först se över om du har plats. Om du har mycket takyta är det ett bra ställe att placera solcellerna, eftersom de då inte skuggas av andra byggnader eller träd. Du bör även kontakta ett företag som säljer solceller i större skala, så att ni tillsammans kan göra upp en plan.

Om du vill sälja din överskottsel från din solcellspark ska din anläggning vara godkänd. Många elbolag gör själva sin inspektion, men det finns även andra aktörer på marknaden. När din anläggning är installerad, inkopplad och godkänd kan du börja producera el och sälja din överskottsel.

Även skyddsrum behöver förses med brandskydd

I bistra tider bör kommuner se över sin beredskapsplan och sitt brandskydd. Inte minst gäller det skyddsrum som behöver kunna motstå brand i ovanliggande hus.

Bistra tider gjorde att kommunen såg över sin beredskapsplan och sitt brandskydd. Det fanns förvisso en plan, men den hade inte uppdaterats på flera år. Men nu var det dags att ta tag i en del saker. Inte minst för att lugna kommunens invånare och visa att man tog den hårdnande världssituationen på allvar.

Det skulle bland annat ordnas med fler skyddsrum. Efter en genomgång hade man kommit fram till att det fanns en del utrymmen i de kommunala flerbostadshusen som skulle kunna nyttjas till detta. Dessutom skulle det byggas en del nytt där man även skulle planera för att få plats med fler skyddsrum.

Brandskydd i händelse av bombningar

De utrymmen som redan fanns skulle också ses över och förses med kompletterande skydd. Detta behövdes för att de skulle uppfylla kraven för att godkännas som skyddsrum. Det var inte säkert att ett vanligt källarutrymme skulle duga som det var. Det behövdes förstärkas för att det i värsta fall skulle kunna motstå ett bombanfall.

Ifall det verkligen skulle bli tal om bombning så var det naturligtvis också risk att de bombade byggnaderna började brinna. Skyddsrummen skulle därför förses med det allra bästa brandskydd som gick att ordna. De människor som kanske, men förhoppningsvis aldrig, skulle behöva söka skydd där skulle kunna känna sig alldeles säkra. Något annat var inte att tänka på.

Rörinspektion i Stockholm – undvik problem

Det är alltid bättre att förekomma än förekommas, sägs det ibland. Problem med avloppsrör kan förebyggas genom att låta utföra rörinspektion i Stockholm.

Du är ordförande i en bostadsrättsförening. Fastigheterna byggdes på 1950-talet och du befarar att innanmätet i form av rörledningar har blivit skadade. Du har fått höra din fastighetsskötare vidarebefordra en del klagomål från hyresgäster. Din styrelse har dock alltid velat hålla hyrorna låga, vilket gjort att underhållet blivit eftersatt.

Nu tänker du sätta ner foten. Du förklarar för styrelsen vad ett eventuellt stambyte skulle innebära. En sådan investering skulle drabba föreningens ekonomi hårt och hyrorna skulle behöva höjas drastiskt. Under ett stambyte skulle hyresgästerna till och med behöva evakueras. Men föreslår du, vi kan ju börja med att kontrollera vilken status våra avloppsrör har,.

Rörinspektion görs av firma med specialister

Din argumentation går hem hos styrelsen och du beställer rörinspektion från en firma som specialiserat sig på rörinspektion i Stockholm. Företaget gör en kamerainspektion av samtliga rörstammar. Du får en dokumentation och ett protokoll efter att inspektionen genomförts. Det visar sig att det finns några relativt obetydliga skador men också tendenser till proppbildning på vissa ställen.

Vid ett efterföljande styrelsemöte informerar du styrelsen. Till allas lättnad behövs inga stambyten. Däremot bör högtrycksspolning göras i förebyggande syfte. Därefter bör rören kontrolleras en gång till med kamera. Skulle det då synas exempelvis frätskador på rören kan det bli aktuellt med relining. En sådan åtgärd är enklare att genomföra än stambyte och kostnaden är heller inte lika hög.

Mer info kring rörinspektion, kan du se på denna sida: rörinspektionstockholm.se

Installera solceller och ta klivet mot framtiden

Att installera solceller är ett säkert sätt att framtidssäkra livet – både för dig själv och för hela planeten. Många menar att solenergi är bästa grejen.

Vad framtiden har i sitt sköte är inte möjligt för vanliga människor att sia om. Inte ens de som är experter på frågor som rör miljö och klimat verkar vara överens om hur läget kommer utveckla sig, och vad som är den bästa vägen framåt för oss som bor på planeten Jorden.

Däremot är det fullt möjligt för alla och envar att försöka göra sitt bästa för att framtidssäkra livet. Både det personliga livet och livet på planeten i stort. Det är inte ovanligt att vända sig uppåt när det kommer till dessa försök. Inte till någon högre makt då, utan till solen. Solenergi är nämligen något som många anser vara nyckeln till ett hållbart liv på vår planet.

Installera solceller för att producera egen el

Men du behöver alls inte vänta till framtiden för att få tag på ett bra och prisvärt solcellspaket för villa. Redan idag är teknologin kring solceller så utvecklad att den är lönsam även för privatpersoner. Det har hänt en hel del på området bara de senaste fem åren.

Att använda sig av solceller kan göra att du blir självförsörjande på el. Allt beror på hur mycket sol området du bor i brukar få, och hur stora solpaneler du installerar. Du kan till och med hamna i läget att du producerar mer energi än vad du gör av med – och då är det möjligt att sälja överskottet till det allmänna elnätet. Verkligen något att tänka på, för framtidens skull.

Stopp i avlopp kan avhjälpas med stamspolning

Stopp i avlopp är besvärligt och opraktiskt. Men det kan också vara direkt farligt för dina rör. Har du aldrig gjort en stamspolning riskerar du vattenskada.

När rensade du rören sist? Kanske aldrig? Då är det inte så konstigt att du drabbas av stopp i avlopp med jämna mellanrum. Rören i din lägenhet eller i ditt hus behöver nämligen ses över med jämna mellanrum. Många experter rekommenderar stamspolning med cirka tio års mellanrum.

Att spola rören innebär att du kraftigt minskar risken för vattenläckor. Läckage är besvärligt i sig, men kan också leda till stora vattenskador. Det är inte alltid ett läckande rör sprutar rakt ut. En vattenläcka kan också vara omöjlig att se förrän vattenskadan redan är ett faktum. Jämfört med kostnaden för att åtgärda en sådan skada, är priset för en stamspolning minst sagt blygsamt.

En bra rörmokare löser stopp i avlopp

Du och alla dina vänner som inte heller gillar stopp i avlopp kan ta kontakt med en lokal rörmokare för att få veta mer om stamspolning och underhåll av rör. Självklart bör du vända dig till en kunnig fackman. En stamspolning handlar inte bara om att spola lite extra vatten genom rören. Det är alltså inget du kan göra själv.

De flesta rörmokare som utför dessa tjänster har alla de certifieringar och utbildningar som krävs. Om du är tveksam kan du be om att få se bevis på kvalifikationerna, och ta gärna referenser också. För att verkligen bli säker på att du valt rätt firma kan du begära offert och jämföra med andra rörmokare. Lagom billigt, brukar vara ett bra ledord när det kommer till hantverkstjänster.

Köpa pool till sommaren

När det är varmt ute så är det många som lockas av att köpa en pool till sin trädgård. Ett sätt att svalka ner sig och att kunna njuta extra av sommaren.

En pool är något som man kan längta efter när som helst på året, men ändå är det när man är mitt i sommaren som drömmen brukar blomma ut lite extra. Kanske har man vänner eller grannar som har en pool i sin trädgård och själv får man sitta på en stekhet uteplats och höra hur de plaskar. Eller så har man barn som tjatar om att få en badmöjlighet hemma.

Idag är det just precis många barn som vill ha en pool därhemma. Men pooler är även något som nyttjas av alla åldrar. Det beror på hur stor pool man köper och vilken nytta man har tänkt sig att ha av den. För pooler finns i alla utföranden som man kan tänka sig, och mer därtill.

Planera för att köpa pool

När man låter sin dröm flöda så kanske man börjar med att tänka att man vill ha en stor pool som man kan simma i, och där hela släkten får plats. Men om man lägger för och emot så kanske resultatet istället landar på att man ska satsa på att köpa spabad till sin trädgård. Ett alternativ som på många sätt kan fylla de behov man har.

Det viktiga, när man ska köpa pool, är att man just har definierat alla de behov man har och även vilka resurser som finns.