Deponi i Stockholm – en slutstation?

Allt som skickas till avfallsanläggningar går inte att återvinna eller förädla. Det finns möjlighet att slutförvara sådana restprodukter på deponi i Stockholm.

I ett industrisamhälle produceras med nödvändighet en del restprodukter som är kontaminerade och betraktas som farligt avfall. Sådana produkter måste förr eller senare slutförvaras på en deponi. Men innan de kan “begravas” och täckas över blir det nödvändigt att behandla och destruera dem. Dock måste destruktionen ske miljövänligt och ge minsta möjliga mängd att slutförvara.

En avfallsanläggning kan ta emot en rad olika restprodukter från företag och privatpersoner. Det kan handla om schaktmassor, lera, betong med armering, slipers och till och med snö. I första hand kommer restprodukterna att behandlas och förädlas för att så mycket som möjligt skall komma till återanvändning.

Deponi i Stockholm och kravspecifikationer

En deponi i Stockholm kan inte ta emot allt. Det som till slut hamnar på en deponi är sådant som återstår efter att matavfall, brännbart material och återvinningsbart avfall sorterats bort. Exempel på deponimaterial är aska efter förbränning och förorenade jordmassor. Miljömyndigheter ställer stora krav på hur en deponi ska fungera. Ett särskilt problem vid deponier är det lakvatten som avgår. Det kan innehålla toxiska ämnen som kan förgifta omgivande mark och grundvatten. Det måste därför samlas upp och behandlas med olika metoder.

En deponianläggning avgör själv vad som är möjligt att ta emot. Innan man kör iväg till avfallsanläggningen för deponi måste man därför göra en förhandsanmälan. Ibland måste en analys av materialet ha gjorts innan deponin kan ta emot avfallet.